ปธานพจน์ก็บิดเบี้ยว


หนังสือ “หลักปฏิบัติสมถะและวิปัสสนากรรมฐาน” ของพระมหาโชดกนี้ นอกจากจะมีคำปรารภของผู้จัดพิมพ์ คือ คณะกรรมการวิปัสสนาสาร จำนวน 5 หน้าแล้ว ยังมีปธานพจน์ของ... จำนวน 6 หน้า ดังนี้

ข้อความที่เน้นสีเหลืองไว้ ที่ว่า “แต่วัดมหาธาตุฯ และประเทศไทยยังขาดพระปฏิบัติศาสนา และพระปฏิเวธศาสนาอยู่” แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจผิดอย่างมหันต์ของมหาอาจ (สมเด็จพระพุฒาจารย์)

ปานนี้ก็คงไปนั่งเสียใจ เสียดายอยู่ในสวรรค์ชั้น 1 พร้อมกับหน้าแตกไปด้วย  อย่างไรก็ยังดีกว่าพระมหาโชดก เพราะ ขานั้นไปไกลถึงอบายภูมิเลยทีเดียว คงคิดถึงพระมหาสีสะยาดอ จึงไปอยู่ด้วยกัน

ที่ว่าเข้าใจผิดนั้น ก็เพราะตอนนั้นพระในเมืองไทยที่มีชื่อเสียงโด่งดังในทางสมถกรรมฐาน-วิปัสสนากรรมฐานมีเป็นจำนวนมาก มหาอาจดันไม่เชื่อพระไทย ทะลึ่งไปเชื่อพระพม่า

ในยุคนั้น หลวงปู่มั่นก็ดังแล้ว หลวงพ่อวัดปากน้ำก็ดังแล้ว วัดมหาธาตุเอง หลวงพ่อวัดปากน้ำก็ไปเทศน์และสอนวิชาธรรมกายเป็นประจำ
ข้อความที่เน้นสีเหลืองนั้น แสดงให้เห็นธรรมชาติที่แปลกอย่างหนึ่งของมหาอาจ คือ ท่านเห็นดีด้วยกับการสอนปฏิบัติธรรม ที่ท่าน “ไม่ทำเอง”  กลับไปหาคนอื่นมาทำแทน

ในชีวิตนี้ของท่าน ท่านก็ทำอย่างนั้นมาตลอด ในความเห็นของผม ผมก็ว่าแปลกดี 

ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ งานการสร้างบารมีที่ได้จึงไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย การที่ท่านมรณภาพไปแล้ว ไปได้เพียงสวรรค์ชั้น 1 ก็สมควรแก่ความคิดของท่านแล้ว

ขอเปรียบเทียบกับตัวผมเอง  ในเมื่อผมเห็นด้วยกับคำสอนของหลวงพ่อวัดปากน้ำที่ว่า “ถ้าสอนใครให้เห็นดวงปฐมมรรค จะได้บารมีเท่ากับบวชพระ 10,000 รูป”  ผมก็ไปเรียนกับคุณลุงการุณย์ แล้วก็ออกไปสอนเองเลย

ทำด้วยตัวเอง  ไปพบไปเห็นใคร ที่มีแวว ผมก็จะพาไปหาคุณลุง  เปิดอบรมโฮมสเตย์ เปิดอบรมวัดอาทิตย์ก็เพื่อจะเสาะหาคนมาร่วมกันทำงานเป็นวิทยากร 

ผมจึงเห็นว่า มหาอาจคิดแปลกๆ ที่ไม่ลงมือ “ทำ” ด้วยตัวของท่านเอง


นอกจากมหาอาจจะไม่ทำด้วยตนเองแล้ว ก็ยังคบเพื่อนที่ไม่ฉลาด ข้อความสีเขียวจึงเกิดขึ้น จึงพากันเข้ารกเข้าพงไปกันใหญ่
ต่อมาเข้าประเด็น ตัวอักษรที่เน้นสีเขียวก่อน 

เท่าที่อ่านประวัติของมหาโชดก ไม่เคยมีข้อความที่ว่า “ท่านมีความชำนาญในภาษาพม่า” ดังนั้น การไปเรียนเพียงปีเดียวของมหาโชดก ท่านจะมีความรู้ในระดับใด

นอกจากนั้น การส่งพระพม่าเข้ามาคุมอีก 2 รูป ก็แสดงว่า การเรียนของมหาโชดกคงไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอัน  พระพม่ากลัวหน้าแตก ก็ต้องส่งพระมาคุมกันถึงในเมืองไทย

สุดท้ายเลย ข้อความที่เน้นด้วยสีฟ้าที่ว่า

พระปฏิบัติศาสนา คือ การเจริญพระกรรมฐานอย่างถูกต้อง ตามทัศนะของพระไตรปิฎกนั้น ได้อุบัติขึ้นแล้ว ภายในพื้นปฐพีมณฑลแห่งประเทศไทย ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๖ เป็นต้นมา ด้วยประการฉะนี้

ข้อความที่ว่านั้น เป็นความเข้าใจผิดของมหาอาจเอง  การปฏิบัติธรรมแบบพระพม่าที่มหาโชดกนำมาสอน  ไม่ได้ตรงกับพระไตรปิฎก ไม่ได้ตรงกับคัมภีร์วิสุทธิมรรคแต่อย่างใด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น