คำปรารภที่ผิดเพี้ยน
หนังสือ “หลักปฏิบัติสมถะและวิปัสสนากรรมฐาน” ของพระมหาโชดกมีคำปรารภของผู้จัดพิมพ์ คือ คณะกรรมการวิปัสสนาสาร จำนวน 5 หน้า 

ผมนำเสนอความผิดเพี้ยนเบื้องต้น จำนวน 2 หน้าก่อน ดังนี้ขอให้พิจารณาดูข้อความที่ทำสีเหลืองไว้  ทำไมผู้เขียนคำปรารภจึงไปเน้น “ธุระในพระพุทธศาสนา” ในประเด็นนี้  ที่จริงตรงนี้ ถ้าจะกล่าวถึงก็ควรจะกล่าวถึง “ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ” น่าจะเข้าเรื่องเข้าราวมากกว่า

ข้อความที่เน้นสีเหลืองในด้านล่างที่ว่า การเริ่มตั้งความสิ้น และความเสื่อมไว้ในอัตภาพร่างกายแล้วเจริญวิปัสสนากรรมฐานด้วยสามารถการทำความเพียรติดต่อกันไป จนได้บรรลุพระอรหันต์ของภิกษุผู้ประพฤติปอนๆ ยินดีอยู่ในเสนาสนะอันเงียบสงัด นี่ชื่อว่า “วิปัสสนาธุระ”  ก็เป็นข้อความที่บิดเบือน ไม่จริง

เพราะในพระไตรปิฎกมีข้อความที่เขียนไว้ชัดเจนว่า พระพุทธองค์ทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณด้วสวิชชา ๓  ไม่ใช่  “วิปัสสนาธุระ” อย่างที่พระพวกนี้ พยายามจะบิดเบือนกัน

สำหรับข้อความที่เน้นสีฟ้านี้  ผมสงสัยว่า ทำไมไม่ยกให้เต็มๆ ดังนี้


เทฺวเม ภิกฺขเว วิชฺชาภาคิยา          ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย วิชชามี 2 อย่าง
กตเม เทฺว                                 2 อย่าง อะไรบ้าง
สมโถ จ                                   สมถะความสงบระงับอย่างหนึ่ง
วิปสฺสนา จ                              วิปัสสนา ความเห็นแจ้งอย่างหนึ่ง

สมโถ ภาวิโต กิมตฺถมนุโภติ       สมถะเป็นขึ้นแล้ว ต้องการอะไร   
จิตฺตํ ภาวิยติ                              ต้องการให้จิตเป็นขึ้น   
จิตฺตํ ภาวิตํ กิมตฺถมนุโภติ            จิตเป็นขึ้นแล้วต้องการอะไร    
โย ราโค โส ปหียติ                    ความกำหนัดยินดีอันใดที่มีอยู่ในจิตใจ ความกำหนัดยินดีอันนั้นหมดไปด้วยสมถะความสงบระงับ

วิปสฺสนา ภาวิตา กิมตฺถมนุโภติ   วิปัสสนาเป็นขึ้นแล้ว ต้องการอะไร
ปญฺญา ภาวิยติ                          ต้องการทำปัญญาให้เป็นขึ้น
ปญฺญา ภาวิตา กิมตฺถมนุโภติ       ปัญญาเป็นขึ้นแล้วต้องการอะไร
ยา อวิชฺชา สา ปหียติ                  ความไม่รู้จริงอันใดที่มีอยู่กับจิตใจ  ความไม่รู้จริงอันนั้นหมดไปด้วยความเห็นแจ้งคือวิปัสสนา

ต่อมาคือ ข้อความสีเขียวที่ว่า “สติปัฏฐาน ๔ (วิปัสสนากรรมฐาน)” อันนี้ ผมขอยืนยันนอนยันเลยว่า เป็นการบิดเบือนแบบผิดพลาดอย่างมโหฬารพันลึก ......

สนใจก็ติดตามอ่านกันต่อไป.........
2 ความคิดเห็น:

 1. ในหนังสือ "ประวัติพระธรรมธีรราชมหามุนี และ วิธีปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน" ที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์พิมพ์แจก นี่แล้วใหญ่ แค่พิจารณาร่างกายและกิริยา ว่าหนอนั่น หนอนี่ ก็เท่ากับได้บรรลุญาณขั้นสูงแล้ว
  แถมยังมีการโจมตีหลวงพ่อวัดปากน้ำอยู่ภายในเล่มอีก (เป็นหนังสือที่พิมพ์แจกสาธารณชนแท้ๆ ไม่น่าทำแบบนี้เลย)

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. มหาโชดกลงนรกก็สาสมกับความผิดแล้ว

   มหาอาจตอนนี้อยู่สวรรค์ชั้น 1 ต่อไปก็ลงนรกอีก ก็สมเหตุสมผลแล้ว

   ลบ